Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

“Razem łatwiej” - Główne założenia projektu 2008-10-30

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamojskie Centrum Wolontariatu realizuje projekt “Razem łatwiej - federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych”. Celem projektu jest rozwój potencjału zamojskich organizacji pozarządowych.

Działania projektu obejmują szkolenia i poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków, poradnictwo prawne i księgowe, wizytę studyjną w centrum wspierania organizacji oraz giełdę III sektora.

Szkolenia w Zamościu obejmować będą tematy:

  • Aspekty prawne funkcjonowania organizacji: ustawa OPP, ustawa prawo o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, ustawa o KRS.
  • Praca metodą projektową, pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
  • Strategia rozwoju organizacji.
  • Zasady budowania i funkcjonowania partnerstw.
  • Podstawy gospodarki finansowej i księgowości w organizacjach pozarządowych.
  • Public relations, marketing, lobbing, sprawne funkcjonowanie i poprawa wizerunku organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym.

Szkolenia wyjazdowe (3–dniowe) poświęcone będą:

  1. Treningom umiejętności interpersonalnych.
  2. Podstawom zarządzania zasobami ludzkimi.

Prosimy o zgłaszanie pracowników, członków lub wolontariuszy swojej organizacji na poszczególne szkolenia. Karta zgłoszeniowa będzie zamieszczona w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej. Informacji udzielamy w punkcie informacji i doradztwa dla organizacji, który mieści się w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak” w Zamościu ul. Wyszyńskiego 28 A, telefonicznie pod nr. 084 62 73 775 lub e-mailowo:

Wszystkie działania projektowe są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Za kwalifikację do poszczególnych działań, zgodnie z przyjętymi w projekcie kryteriami, odpowiedzialny jest zespół rekrutacyjny.

W ramach projektu opracowana zostanie również baza danych organizacji zamojskich.
W związku z tym prosimy bardzo o wypełnienie ankiety (w zakładce: dokumeny) i odesłanie jej na adres:

  1. Wersję papierową, która jest niezbędna do dokumentacji projektu: Osiedlowy Dom Kultury ul. Wyszyńskiego 28 A 22–400 Zamość, biuro projektu EFS
  2. Wersję elektroniczną: