Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Prace nad sprawozdaniem z realizacji w roku 2014 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 2015-04-24

Zgodnie z zapisami w Strategii, w MCPR została utworzona grupa robocza ds. monitoringu i sprawozdawczości Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020, której zadaniami jest m.in. zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie informacji od realizatorów zadań ujętych w Strategii, a także przygotowywanie sprawozdań rocznych.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem sprawozdania z realizacji Strategii za rok 2014, MCPR przesyła w załączeniu Formatkę określającą sposób i zakres składania sprawozdań z zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Do Formatki dołączony został przykładowy sposób jej wypełnienia. Gromadzone dane powinny dotyczyć wyłącznie zrealizowanych w 2014r. zadań i projektów bezpośrednio przyczyniających się do osiągania celów operacyjnych, zgodnie z zapisami w Strategii. Powinny być też przedstawione w sposób syntetyczny, co umożliwi ich przetwarzanie i porównywanie zakresu zrealizowanych zadań do końca 2020 roku.

Na podstawie zebranych informacji grupa robocza opracuje projekt sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 w roku 2014 r., który po przyjęciu go przez Zespół ds. zarządzania realizacją. Strategii, zostanie przedłożony Prezydentowi Miasta Zamość do końca II kwartału 2015r..
Z uwagi na konieczność dotrzymania terminów ujętych w Strategii zwracamy się z prośbą o nadsyłanie wypełnionych Formatek do dnia 20 maja br. na adres zwrotny: joanna.mazurek@mcpr.zamosc.pl .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym sprawozdaniem udzielą pracownicy Miejskiego Centrum:

  • Edyta Adamczyk tel. 84 677-56-41
  • Joanna Mazurek tel. 84 677-56-39.

Formatka do pobrania.