Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Inkubator Skutecznej Stymulacji Obywatelskiej” - zaproszenie do udziału w projekcie. 2017-10-10

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w realizacji zadania „ISSO – Inkubator Skutecznej Stymulacji Obywatelskiej” dofinansowywanego przez Miasto Zamość.

Zadanie ma na celu zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz partnerskiej współpracy pomiędzy lokalnymi władzami, a obywatelami i ich organizacjami.


 

Aktywne społeczeństwo - obejmuje zarówno oddolne inicjatywy obywateli, jak i działalność organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych, nieformalnych grup i ruchów społecznych.
W Zamościu istotnym problemem jest niewystarczająca aktywność mieszkańców oraz organizacji ich reprezentujących. Powodem takiego stanu jest to, że większość organizacji posiada niski potencjał instytucjonalny, a mieszkańcy są słabo zmotywowani do działań na rzecz dobra wspólnego.
Aby zmniejszyć istniejące bariery należy wzmacniać potencjał organizacji, dążyć do łączenia sił i środków oraz ulepszać istniejące i wprowadzać nowe formy i metody współpracy.
Zaplanowane w projekcie działania : szkolenia dla organizacji , kawiarenki obywatelskie, warsztaty animacji lokalnej, debata, seminarium, Gala Inicjatywy Roku, oprócz aspektu edukacyjnego posiadają także duży walor integrujący mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorząd.

Jesteśmy przekonani, że dostarczona wiedza i nabycie potrzebnych umiejętności przez mieszkańców i organizacje usprawni ich działanie, wzmocni współpracę lokalną oraz przyczyni się do tego, aby nam wszystkim żyło się lepiej w naszej „małej ojczyźnie”.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.:

 1. Harmonogram działań:Działania wspierające rozwój zamojskich organizacji pozarządowych.

1. Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 • Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową – 11 października 2017, godz. 9.00 – 17.00, Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Luneta”

 

 • Ochrona danych osobowych, praw autorskich, wizerunku – 24 października 2017, godz. 9.00 – 17.00, Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Luneta”,

 

 • Aspekty prawne funkcjonowania organizacji – 17 listopada 2017, godz. 9.00 – 17.00,
  Osiedlowy Dom Kultury „OKRĄGLAK”

2. Poradnictwo dla organizacji pozarządowych: od 30.09.2017 do 31.12.2017


 

 1. Działania animujące aktywność obywatelską.

1. Mobilne Kawiarenki Obywatelskie:

 • Świetlica Osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 7 listopada 2017 w godz. 16.00 – 19.00
 • Świetlica na Osiedlu Zamczyska 14 listopada 2017 w godz. 16.00 – 19.00
 • Centrum Pastoralne 21 listopada 2017 w godz. 16.00 – 19.00
 • Osiedlowy Dom Kultury Okrąglak 28 listopada 2017 w godz. 16.00 – 19.00

 

2. Warsztaty „Formy i metody aktywizowania wspólnot lokalnych”

Zamojskie Centrum Informacji turystycznej i Historycznej „Luneta”,13października 2017
w godz. 14.00 – 20.00

III. Działania promujące współpracę wewnątrz i międzysektorową.


 

 1. Debata „ Decydujmy razem” – wyznaczanie obszarów priorytetowych w realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.
  Zamojskie Centrum Informacji turystycznej i Historycznej „Luneta” ,17 października 2017 w godz. 10.00 – 14.00

2. Gala Inicjatyw Społecznych, 5 grudnia 2017 , ODK „Okrąglak”

3. Seminarium „Razem pracujemy – Razem Świętujemy” , 18 grudnia 2017,
od godz. 13.00, Bar „Aspirant”