Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

KONKURS na Inicjatywę Roku 2018 - ogłoszony. 2019-11-03

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w XI edycji konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2018 pod hasłem:. „INICJATYWA ROKU”.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń  na adres siedziby organizatora,  Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych: 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 28 A, w terminie do dnia 25 listopada 2019 r.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia 2019 roku podczas uroczystej Gali.

Regulamin konkursu i formularz wniosku są takie same, jak w roku ubiegłym – poniżej.

REGULAMIN KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„ I N I C J A T Y W A  R O K U ”

X edycja

 1. Konkurs organizowany jest przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.
 2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.
 3. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy / projekty organizacji pozarządowych, skierowane do społeczności lokalnej w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu.
 4. Zgłoszenia inicjatyw / projektów mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe.
 5. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych ul. Wyszyńskiego 28 A w Zamościu         w terminie do 25 listopada 2019 r.
 6. Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonuje Kapituła Konkursu na podstawie wypełnionych kart oceny.
 7. Spośród otrzymanych kart oceny od członków Kapituły, pod uwagę nie są brane dwie skrajne oceny (ocena najwyższa i ocena najniższa), z pozostałych ocen wyciągana jest średnia arytmetyczna.
 8. Kryteria oceny zgłoszonych inicjatyw / projektów.

Kryterium

Punktacja

Znajomość potrzeb społeczności lokalnej.

max 10 pkt

Nawiązywanie partnerstw, współpraca z innymi podmiotami (organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, pomiotami prywatnymi) podczas realizacji inicjatywy.

max 10 pkt

Zaangażowanie środków finansowych  z różnych źródeł (zwłaszcza źródeł niepublicznych) oraz efektywność ich wykorzystania.

max 10 pkt.

Zaangażowanie społeczności lokalnej, w tym wolontariuszy w realizację inicjatywy.

max 10 pkt.

Rezultaty inicjatywy i szansa na ich utrzymanie.

max 10 pkt.

RAZEM

max 50 pkt.

 1. W skład Kapituły Konkursu  wchodzi 6 osób: 3 przedstawicieliorganizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego, po jednym przedstawicielu samorządu lokalnego miasta Zamość i powiatu zamojskiego, Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.  Spośród siebie wybierają przewodniczącego.
  Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli biznesu - fundatorów nagród.
 2. Z pracy Kapituły wyłączone zostają osoby bezpośrednio związane ze zgłoszonymi inicjatywami.
 3. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły.
 4. Za obsługę organizacyjną Kapituły oraz koordynację prac związanych z przebiegiem Konkursu odpowiada koordynator Konkursu powołany przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali Inicjatywa Roku organizowanej w miesiącu grudniu
 6. Regulamin konkursu „Inicjatywa Roku” zatwierdza Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.

  Załącznik do regulaminu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do konkursu „INICJATYWA ROKU”

na najlepszą inicjatywę zamojskich organizacji pozarządowych.

UWAGA – do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy  zrealizowane przez organizacje w roku 2018.

Nazwa i adres organizacji.

Opis inicjatywy zgłaszanej na konkurs i okres jej funkcjonowania.

Opis w jaki sposób organizacja dokonała analizy potrzeb społeczności lokalnej.

Opis działań podjętych w ramach inicjatywy.

Opis partnerów (organizacji pozarządowych, administracji publicznej, podmiotów prywatnych) zaangażowanych w realizację inicjatywy wraz
z opisem zakresu ich zaangażowania

Podanie wysokości środków finansowych
z podaniem źródeł ich pochodzenia (należy wymienić jedynie, czy są to źródła publiczne, prywatne, środki własne organizacji, praca wolontariuszy i członków organizacji).

Opis zaangażowania społeczności lokalnej, w tym wolontariuszy w realizację inicjatywy.

Opis rezultatów (efektów)  inicjatywy i szansa na ich utrzymanie po zakończeniu realizacji inicjatywy.

Dodatkowe uwagi organizacji o inicjatywie (jeżeli dotyczy).

Ponadto do wniosku można dołączyć:

 1. Materiały ilustrujące inicjatywę.
 2. Materiały promocyjne organizacji.