Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Prośba do organizacji 2009-09-15

Urząd Miasta Zamościa oraz Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych rozpoczęły procedurę opracowywania na rok 2010 dwóch projektów: “Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” i “Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W związku z powyższym prosi się organizacje zainteresowane tymi problemami o udział w tworzeniu w/w dokumentów. Państwa propozycje niewątpliwie wskażą najważniejsze potrzeby w tym zakresie i - tym samym - wpłyną na większą skuteczność profilaktyki w przyszłości.

Pomysły, propozycje i sugestie prosimy składać do Wydziału Promocji Kultury i Spraw Społecznych w terminie do 24 września w formie fiszki projektowej (załącznik nr 1).

Prosimy, żeby składane propozycje były spójne z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość w latach 2004-2006 oraz kierunki na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr XXV/274/04 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2004), a także uwzględniały Katalog zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, które określa art.4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz.U.z 2007r Nr70, poz.473). (załącznik nr 2)

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Katarzyna Bednarczuk (tel. 0 84 6772493).

Do pobrania: