Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Zaproszenie dla organizacji do udziału w projekcie “Wolontariat dorosłych – szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie” 2010-07-22

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu rozpoczyna realizację projektu “Wolontariat dorosłych – szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie”. Okres realizacji: od lipca 2010 do grudnia 2011 roku. Celem głównym projektu jest rozwój wolontariatu w zamojskich organizacjach pozarządowych.

Zrekrutowani przez nas wolontariusze przejdą kompleksowe szkolenia z zakresu:

  • funkcjonowania organizacji pozarządowych (aspektów prawnych i księgowych),
  • pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność statutową,
  • form i metod pracy z podopiecznymi o różnych potrzebach ( osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież),
  • podstaw obsługi komputera.

Przeszkoleni wolontariusze zasilą zasoby kadrowe organizacji pozarządowych, które będą chciały skorzystać z ich pomocy. Z diagnozy dotyczącej kondycji zamojskiego III Sektora, zawartej w Strategii Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych na lata 2009-2013 wynika, że tylko 25% organizacji korzysta ze świadczeń wolontariuszy, natomiast w Polsce średnio 40-45%. Razem możemy to zmienić. Wolontariusze zyskają nowe, ciekawe miejsca pracy, a organizacje wzmocnią swój potencjał kadrowy i instytucjonalny.

W celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań organizacji wobec wolontariuszy, została opracowana ankieta, którą należy pobrać, wypełnić i wysłać do dnia 10 sierpnia 2010 roku na adres: . Wypełnioną ankietę można też wysłać faxem (84 627 37 75), pocztą: ul.Kolegiacka 16, 22-400 Zamość lub przynieść do Osiedlowego Domu Kultury “Okrąglak” (ul. S.Wyszyńskiego 28A).

Organizacjom, które zgłoszą udział w projekcie zapewnimy:

  • przeszkolonych wolontariuszy,
  • szkolenia dla koordynatorów wolontariuszy w organizacji,
  • doradztwo w zakresie zgodnego z prawem korzystania ze świadczeń wolontarystycznych,
  • monitoring pracy wolontariuszy w organizacji lub prowadzonej przez nią placówce.