Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Informacja dla organizacji pozarządowych 2011-08-10

Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Zamość rozpoczął procedurę opracowania projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w związku z powyższym zwraca się z prośbą do zainteresowanych organizacji o udział w opracowaniu projektów  do Programu, co przełoży się na  zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów społecznych, a także wskaże najważniejsze potrzeby w tym zakresie.

Propozycje  projektów prosimy składać do Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych w terminie do 26 września 2011 roku w formie poniższej fiszki projektowej:

Pobierz plik.

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Bednarczuk tel.: (84) 677 24 93

Prosimy, aby składane propozycje były spójne z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość w latach 2004–2006 oraz kierunki na lata 2007–2013, przyjętych uchwałą nr XXV/274/04 rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 września 2004 roku, a także uwzględniały:

Katalog zadań własnych gminy w zakresie i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu , które określa art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70,poz 473 z późnymi. zm.).

W szczególności prosimy uwzględnić zdiagnozowane potrzeby podczas dotychczasowego monitoringu lokalnych programów uzależnień w następujących obszarach:

  1. Realizacja programów socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych do dzieci z grup ryzyka w tym przejawiających zachowania agresywne,
  2. realizacja programów motywacyjno –interwencyjnych dla osób uzależnionych,
  3. realizacja programów obejmujących integrację społeczną z elementami integracji zawodowej osób uzależnionych po zakończeniu programu psychoterapii w zakresie lecznictwa odwykowego,
  4. realizacja tzw. rekomendowanych programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki.