Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Wizyta studyjna na Wybrzeżu. 2012-09-28

W dniach 18 – 21 września z wizytą studyjną na Wybrzeżu przebywali przedstawiciele zamojskich organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w Zamościu. Odwiedzili: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Głównym celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk oraz ukazanie sposobów wprowadzania rozwiązań poprawiających jakość współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe reprezentowali: Dorota Nowosad (ZFIS), Ewa Szczepańska (ZFIS), Ewa Miąsik (Stowarzyszenie „Salvete”), Wiesław Rak (Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”), Michał Miszczuk (Stowarzyszenie „Projekt Europa”), Anna Polska (Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”), Kamil Kabasiński (Zamojskie Centrum Wolontariatu), Marzena Miśkiewicz (Stowarzyszenie ArtAvanti) i Małgorzata Farion ( Klub Sportowy „Agros”). Urząd Miasta: Krzysztof Rusztyn i Bożena Pędzierska z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Teresa Rusinek z Wydziału Edukacji i Sportu, Małgorzata Kawala z Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Marta Martyniuk z Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Radę Miejską: Elżbieta Kucharska, Leszek Łuczka, Jerzy Liberadzki i Michał Kimak. 19 września byli gośćmi Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku prowadzonego przez fundację. Pracownicy fundacji zaprezentowali funkcjonowanie Centrum oraz obecnie realizowane projekty.

O swoich dokonaniach opowiadali: Pani Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Gdańsk oraz Pan Wojciech Bystry - Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koła Gdańskiego, który pokazał nowatorskie metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Problem ten Towarzystwo rozwiązuje we współpracy z Miastem, które wpiera organizację poprzez zlecanie zadań publicznych oraz przekazując budynki np. dla potrzeb osób bezdomnych.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Panem Michałem Guć – Wiceprezydentem Gdyni, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. aktywności obywatelskiej do którego zadań należy współpraca z organizacjami. Pan Prezydenta opowiedział o zasadach i formach współpracy z organizacjami. W zakresie współpracy finansowej 2011 rok był rokiem rekordowym pod względem wysokości środków przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych. Samorząd przekazał gdyńskim organizacjom blisko 39,2 mln zł, co stanowiło 4,28% wydatków bieżących z budżetu miasta. Ciekawe są także poza finansowe formy współpracy, które obejmują dialog społeczny poprzez powoływanie zespołów doradczo - opiniujących, obsługę Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego (w skład której wchodzi 12 przedstawicieli III sektora , 2 przedstawicieli Rady Miasta, 2 przedstawicieli Prezydenta), udostępnianie lokali i budynków komunalnych na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego, szkolenia dla organizacji. Dużą wagę przykłada gdyński samorząd do popularyzowania lokalnych organizacji. W strukturach Urzędu Miasta Gdyni od 1996 roku funkcjonuje Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które udziela wsparcia merytorycznego i technicznego organizacjom. W trakcie wizyty można było zobaczyć tę placówkę i porozmawiać z jej pracownikami. Gdynia promuje swoje organizacje poprzez : Kampanię „1% - Mały procent wielka sprawa’’, organizowanie „Gdyńskiej Strefy Pozarządowej” a w jej ramach Pikniku Organizacji Pozarządowych gdzie organizacje mogą zaprezentować mieszkańcom i turystom swój dorobek, cyklicznie odbywający się od 5 lat Bal NGO, wydawanie Kalendarza Pozarządowego (obecnie V edycja), „Przewodnika po gdyńskich organizacjach pozarządowych”, wspólny udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych – promowanie Gdyni przez UM i organizacje pozarządowe.

20 września zamojska delegacja gościła w Elblągu, w Centrum Organizacji na Jaszczurach. Centrum ma siedzibę w budynku, który został przekazany organizacjom pozarządowym przez samorząd. Znalazły tam swoje siedziby organizacje stanowiące fundament działań obywatelskich : Biuro Porad Prawnych, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych , Centrum Wolontariatu, oraz wiele innych organizacji działających na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego ( spis widoczny na zdjęciu w galerii). Tutaj funkcjonuje także Telewizja Obywatelska i Redakcja Serwisu Regionalnego www.wm.ngo.pl.

Działania Centrum zaprezentował Pan Arkadiusz Jachimowicz – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczył także Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elbląg ds. Organizacji Pozarządowych - Pan Maciej Pietrzak. Zebrani mieli okazję do zapoznania się z zasadami współpracy pomiędzy elbląskimi organizacjami i samorządem. We wszystkich odwiedzanych miastach funkcjonują Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W Zamościu Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest w fazie tworzenia, dlatego zdobyta wiedza bardzo się wszystkim przydała. Wspólny wyjazd przedstawicieli Urzędu Miasta Zamość, Rady Miejskiej w Zamościu oraz zamojskich organizacji pozarządowych pozwolił na zapoznanie się z funkcjonowaniem trzech modeli wspierania rozwoju organizacji pozarządowych : ośrodków prowadzonych przez samorząd, organizację pozarządową oraz model mieszany organizacja wraz z samorządem. Był także okazją do długich dyskusji i wzajemnego przekonywania się jakie formy i metody współpracy dadzą się przenieść na grunt zamojski.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto zacieśniać i doskonalić współpracę, szukać płaszczyzn porozumienia, uczyć się od siebie nawzajem, ponieważ służy to autentycznemu budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywaniu problemów społecznych w mieście. Uznali też, że bieżące działania priorytetowe to : powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zamość ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, rozwijanie poza finansowych form współpracy, ponieważ otwarte konkursy ofert to za mało, dążenie do utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych.