Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Informacja dla zamojskich organizacji pozarządowych. 2012-10-21

30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, odbędzie się plenarne spotkanie organizacji pozarządowych. Porządek spotkania:

Część I

Współpraca Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi.

 1. Omówienie współpracy za 2012 rok – strona samorządowa.
 2. Informacja o realizacji programu w 2012 roku – zespół opiniujący organizacji pozarządowych.
 3. Podsumowanie konsultacji projektu programu współpracy na 2013 rok – strona samorządowa.

Część II

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 1. Zapoznanie z §3 Uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.
 2. Wybór prowadzącego zebranie.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Prezentacja kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 6. Wydanie kart do głosowania.
 7. Wybory do MRDPP.
 8. Wybory Zespołu Konkursowego: zgłaszanie kandydatur, głosowanie, ukonstytuowanie się Zespołu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie spotkania.

W drugiej części spotkania odbędą się wybory 6 członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w §3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje (lista – w załączniku).

Przypominany, że każda organizacja deleguje na spotkanie jednego przedstawiciela posiadającego upoważnienie podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji ( wzór oświadczenia w załączniku). Tylko osoby posiadające upoważnienie otrzymają karty do głosowania.

Następnie odbędą się wybory 6 przedstawicieli organizacji do zespołu konkursowego. Wybrane osoby będą uczestniczyły w pracach komisji konkursowych rozstrzygających otwarte konkursy ofert na zadania publiczne zlecane organizacjom.

Te wybory mają ogromne znaczenie dla zamojskiego III sektora. Oganizatorzy liczą na zainteresowanie środowiska pozarządowego i liczne w nich uczestnictwo.