Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Nowy Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych. 2013-04-17

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych wybrało władze na kolejną kadencję oraz udzieliło dotychczasowemu zarządowi absolutorium. Na swoich dotychczasowych stanowiskach zostały: Dorota Nowosad – prezes, Ewa Szczepańska – sekretarz i Małgorzata Farion – skarbnik. W skład nowego zarządu weszły także: Anna Polska – członek i Alicja Saturska – członek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Łukasz Brykner, a członkami: Grażyna Nakoneczna i Marzena Miśkiewicz. Nowy zarząd i zebrani dyskutowali nad nowymi kierunkami działań ZFIS w roku 2013. Najważniejsze z nich to:

  • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów zgodnych ze Strategią Rozwoju ZFIS,
  • wzmacnianie lokalnego III sektora, autentycznego partnera zamojskiego samorządu,
  • wzmocnienie współdziałania z Urzędem Miasta Zamość w celu dofinansowywania działań ZFIS,
  • podejmowanie działań na rzecz wzajemnej edukacji organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na temat specyfiki funkcjonowania obu sektorów,
  • wzmocnienie roli ZFIS jako reprezentanta interesów zamojskiego środowiska pozarządowego wobec samorządu,
  • współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
  • kontynuowanie działalności doradczej, szkoleniowej i promocyjnej na rzecz zamojskich stowarzyszeń i fundacji,
  • przygotowanie zespołów sektorowych w celu wypracowywania wspólnych stanowisk branżowych, ale równocześnie podejmowanie działań ponad branżowych na rzecz całego III sektora.