Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Projekt “Platforma wsparcia” - Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału zamojskiego III sektora, jako równorzędnego partnera samorządu w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie jego roli w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Grupę docelową projektu stanowią organizacje pozarządowe z terenu Zamościa i powiatu zamojskiego, w tym członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz tych organizacji oraz pracownicy samorządowi i przedstawiciele lokalnych mediów. W ramach projektu wsparcie uzyska 30 organizacji oraz 52 osoby.

Działania projektowe:

 1. Szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli NGO w zakresie:
  • Planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych – 16 godz..
  • Pozyskiwania funduszy na działalność statutową: źródła finansowania, fundraising, praca metodą projektową - 32 godz.
  • Rozliczanie, sprawozdawczość i controling w projektach – 16 godz.
  • Zarządzanie organizacją pozarządową: zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi – 8 godz.
  • Podstawy PR w organizacjach pozarządowych – 8 godz.
 2. Szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli NGO i JST w zakresie:
  • Prawnych aspekty regulujące funkcjonowanie sektora samorządowego i pozarządowego– 16 godz.
  • Zasad budowania i funkcjonowania partnerstw, w tym partnerstwo publiczno – społeczne, partnerstwo wewnątrz sektorowe – 16 godz.
  • Opracowywania i rozliczania projektów partnerskich oraz oferty wspólnej – 24 godz.
 3. Prowadzenie Punktu Informacji i Doradztwa dla Organizacji Pozarządowych w zakresie:
  • Pozyskiwania funduszy na działalność organizacji – 304 godz.
  • Realizacji projektów – 152 godz.
  • Gospodarki finansowej i księgowej w organizacjach – 152 godz.
  • Aspektów prawnych funkcjonowania organizacji – 152 godz.
 4. Wizyta studyjna w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
 5. Budowanie marki i kształtowania pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego oraz ludzi III sektora na Zamojszczyźnie poprzez organizację:
  • Giełdy III sektora
  • Konkursu “Inicjatywa Pozarządowa Roku”
 6. Rozwój i aktualizacja istniejącej bazy danych organizacji regionu zamojskiego.
 7. Inkubator wolontariatu dla organizacji pozarządowych.
  • Przygotowanie uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego realizacją projektu do podejmowania świadczeń wolontarystycznych w podmiotach III Sektora.