Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Statut Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ

ZAMOJSKIE FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. W nawiązaniu do tradycji wypracowanych na bazie umowy porozumienia z dnia 03.03.2003 r. zawartej w Zamościu pomiędzy zamojskimi organizacjami pozarządowymi, tworzy się związek organizacji pozarządowych pod nazwą: “Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych”, zwany dalej “Forum”.

2. Siedzibą Forum jest miasto Zamość.

§2

1. Forum działa na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Forum posiada osobowość prawną i jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.

3. Forum jest organizacją dobrowolną i otwartą dla wszystkich, którzy chcą się włączyć w jej działania.

4. Udział w Forum pozostawia jego członkom pełną autonomię działania i stowarzyszania się z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami.

5.  Podstawową zasadą Forum jest równe traktowanie wszystkich członków.

6. Forum może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi
    i zagranicznymi.

§3

1. Forum może posługiwać się pieczęcią oraz emblematem i świadectwem członkowskim.

2. Forum może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 4

1.Terenem działania Forum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

2. Forum może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Forum zostaje powołane na czas nieokreślony.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

§ 5

1.Podstawowym celem Forum jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami  pozarządowymi oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

2. Do zadań Forum należy w szczególności:

a) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
b) podejmowanie inicjatyw i budowanie partnerstw w celu rozwiązywania problemów społeczności lokalnych,
c) rozwijanie wypracowanych i tworzenie nowych form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a administracją publiczną,
d)   tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się
      i istniejące inicjatywy społeczne,
e)   integrowanie środowiska organizacji pozarządowych i wzmacnianie ich potencjału,
f)   promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
g)  inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
     z grup szczególnego ryzyka w celu ograniczenia problemu wykluczenia społecznego.

3. Forum realizuje swój cel i zadania poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej
   działalności pożytku publicznego.
3.1.Działalność nieodpłatna może być prowadzona w zakresie :
a) opracowywania krótkoterminowych i długoterminowych programów wspólnego działania,
b) monitorowania i udostępniania informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową,
c) wymiany informacji o działalności prowadzonej przez poszczególne organizacje, analizy doświadczeń poszczególnych organizacji i ich rozpowszechnianie,
d) wypracowywania wspólnych stanowisk i ekspertyz w sprawach istotnych dla Forum
i organizacji pozarządowych,
e) podejmowania i koordynowania wspólnych działań organizacji,
f) działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g) wzmacniania i rozwoju działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
h) promocji idei wolontarystycznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego,
i) działalności wspomagającej  technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
członków Forum oraz inne organizacje pozarządowe,
j) działalności wydawniczej.

3.2.Działalność odpłatna  może być prowadzona w zakresie :
a) opracowywania projektów, programów działania i strategii rozwoju organizacji oraz ich współpracy wewnątrz i międzysektorowej,
b) monitorowania i udostępniania informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową,
c) promocji działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe,
d) wypracowywania wspólnych stanowisk i ekspertyz w sprawach istotnych dla Forum, organizacji pozarządowych,
e) podejmowania i koordynowania wspólnych działań organizacji,
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g) wzmocnienia rozwoju działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
h) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, doradczo członków Forum oraz inne organizacje pozarządowe,
i) działalności wydawniczej.


§6

1. Działalność Forum opiera się na pracy społecznej osób reprezentujących poszczególnych członków.

2. Dla wykonywania konkretnych działań w Forum mogą być zatrudnieni pracownicy.

3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Forum, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE

§7

1. Członkowie Forum dzielą się na zwykłych i wspierających.

2. Członkami zwykłymi Forum mogą być posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa o celach niezarobkowych.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne mające cele zarobkowe.

4. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkostwa zwykłego.

§8

1. Warunkiem przyjęcia na członka Forum jest:
a) podpisanie przez kandydata deklaracji członkowskiej zawierającej akceptację celów i zadań Forum,
b) zobowiązanie do uiszczania składek.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Forum podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

3. Składki członkowskie płatne są od następnego miesiąca, w którym Zarząd Forum podjął decyzję o przyjęciu kandydata do Forum, bez wezwania do zapłaty.

§9

1. Utrata członkostwa w Forum następuje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z Forum zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) wykluczenia z Forum uchwałą Zarządu,
c) likwidacji organizacji członkowskiej.

2. Członek może zostać wykluczony z Forum w razie:

a) rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Forum,
b) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Forum,
c) zalegania ze składkami członkowskimi za okres co najmniej 6 miesięcy.

3. Wykluczenie z Forum następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy statutowo określonej liczby członków Zarządu.

4.Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Forum przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 60 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

5. Zasady dotyczące nabycia i utraty członkostwa stosuje się także do członków wspierających, z tym że warunkiem zostania członkiem wspierającym Forum jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.

§ 10

1. Członek Forum posiada w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Forum,
c) korzystania z pomocy Forum w sprawach należących do jego zadań,
d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Forum,
e) posługiwania się emblematami i świadectwem członkowskim,
f) przeglądania w siedzibie Forum protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków.

2. Do obowiązków członka Forum należy w szczególności:

a) współdziałanie w realizacji celów i zadań Forum,
b) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
c) terminowe płacenie składek członkowskich bez wezwania.

3. Wysokość składek członkowskich określa corocznie Walne Zebranie Członków.

4. Członek wspierający Forum posiada prawa określone w paragrafie 10 punkt 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Forum, do której się zobowiązał.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE

§ 11

1. Władzami Forum są następujące organy:

a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.

2. Do organów Forum wchodzą osoby fizyczne, reprezentujące swoje organizacje, zwane dalej “Pełnomocnikami”. Każda organizacja deleguje jednego Pełnomocnika do jej reprezentowania we władzach Forum.
3. O powołaniu i odwołaniu danej osoby fizycznej na Pełnomocnika władze statutowe tej organizacji informują na piśmie Zarząd.

4. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są organami wybieralnymi i mają kadencyjny charakter.

5. Kadencja organów Forum trwa dwa lata.

§12

1. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy statutowo określonej liczby jego członków.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeśli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Forum.

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.


ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§13

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Forum o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.

2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający reprezentowani przez swoich Pełnomocników.


§ 14

1. Walne Zebranie Członków Forum może być:

a) zwykłe,
b) nadzwyczajne.

2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

3. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie.

4. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków, uchwały mogą zapadać zwykłą większością głosów bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna
w przypadku nie zwołania Zebrania przez Zarząd w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną o zwołanie takiego zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd :
- z własnej inicjatywy,
-  na  wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków,
-  na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wnioski muszą być przedłożone w formie pisemnej.

§15

1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Forum.

2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.

§16

1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) przyjmowanie sprawozdań ustępujących organów z ich działalności,
b) wybór członków do organów Forum na następną kadencję,
c) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów pracy Forum,
d) zatwierdzanie sprawozdań z funkcjonowania sekcji, biur, przedstawicielstw Forum,
e) określanie wysokości składek członkowskich,
f) zatwierdzanie emblematu i świadectwa członkowskiego,
g) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub jego wykładni,
h) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Forum

2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych organów Forum oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

3. Walne Zebranie Członków może powołać komisję regulaminową dla podejmowania i prowadzenia prac nad wewnętrznymi aktami normatywnymi Forum.

4. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, określając przedmiot i sposób ich działania.


ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD

§ 17

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Forum uprawnionym do reprezentowania Forum na zewnątrz.

2. Walne Zebranie Członków wybiera członków Zarządu w liczbie ustalonej każdorazowo
w uchwale przyjętej przez Walne Zebranie.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu następuje jego ukonstytuowanie.

4. Członek Zarządu może zrezygnować ze swojej funkcji w trakcie kadencji z ważnych powodów. Rezygnacja wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej. 

5. W przypadku rezygnacji, w trakcie trwania kadencji, połowy lub więcej składu członków Zarządu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu, a w przypadku rezygnacji mniej niż połowy składu członków Zarządu ma on prawo dokooptowania brakującej liczby osób, spośród osób które w wyborach Zarządu uzyskały kolejną liczbę głosów.

6. Oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.

§18

1. Podstawowym zadaniem Zarządu Forum jest realizacja celów i zadań Forum wynikających ze statutu oraz deklaracji i programów działania przyjętych przez Walne Zebranie Członków.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) ogólna organizacja pacy Forum,
b) ustalanie limitów zobowiązań finansowych zaciąganych przez  Zarząd,
c) sporządzanie  rocznych sprawozdań finansowych,
d) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swej działalności,
e) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy Forum,
f) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru formy prowadzonej działalności pożytku publicznego – odpłatnej lub / i nieodpłatnej,
g) podejmowanie decyzji o udziale w programach i realizacji projektów,
h) zatrudnianie pracowników.

§19

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłych i nadzwyczajnych.

2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące.

3. Prezes lub Wiceprezes zwołuje posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu.

4. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.


ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

§20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, powoływanym przez Walne Zebranie Członków w liczbie ustalonej każdorazowo w uchwale przyjętej przez Walne Zebranie, spośród osób nie będących członkami innych organów Forum.

2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie organu kontroli:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,


3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Forum i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.

4. Komisja bada również przestrzeganie Statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów oraz poprawność prowadzenia całej dokumentacji Forum i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.

5. Na pierwszym posiedzeniu, członkowie Komisji Rewizyjnej przyjmują plan pracy.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

8. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania brakującej liczby osób. spośród osób które w wyborach Komisji Rewizyjnej uzyskały kolejną liczbę głosów, w liczbie nie przekraczającej połowy składu Komisji.

§21


1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej dwa razy w ciągu roku.

2. Dla wykonania swych zadań poszczególni członkowie mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Forum i dokumentów poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.

3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5. W sytuacji, o której mowa w ust.4, Zarząd zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

6. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w wyznaczonym terminie, kompetencje w zakresie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nabywa Komisja Rewizyjna.

 

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK FORUM

§ 22

1. Forum  może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na cele statutowe.

1. Majątek Forum obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2. Majątek Forum pochodzi z:

a) okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Forum,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) subwencji i dotacji,
e) zbiórek publicznych,
f) odsetek od lokat bankowych, dywidend od akcji i udziałów
g) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego w przypadku jej zarejestrowania i podjęcia,
h) dochodów z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia i zarejestrowania.


3. W przypadku powołania Forum do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 23

1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Forum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,   szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Forum na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Forum, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE

§24

1. Rozwiązanie Forum oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Forum.

2. Uchwały w sprawie rozwiązania Forum oraz zmiany statutu nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie.


§25

1. Rozwiązanie Forum następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Forum określa:

a) przeznaczenie majątku Forum na cele zbieżne z celami Forum,
b) skład Komisji Likwidacyjnej lub likwidatora,
c) podstawowe zasady likwidacji.

§26

1. Zmiany Statutu nie mogą powodować zmiany jego podstawowego celu.

2.Organem uprawnionym do dokonywania wykładni statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów.