Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

“Razem Łatwiej - od bierności do aktywności” - Informacje o projekcie

Celem ogólnym projektu jest rozwój potencjału zamojskiego trzeciego sektora.

Cele szczegółowe:

 1. Wzmocnienie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.
 2. Opracowanie strategii rozwoju ZFIS do roku 2010.
 3. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego zamojskich organizacji pozarządowych.
 4. Podwyższenie jakości kapitału ludzkiego w organizacjach.
 5. Wzrost profesjonalizmu, rozszerzenie asortymentu i poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje.
 6. Wyrównywanie szans III sektora we współpracy z samorządem terytorialnym.

Działania:

 1. Prowadzenie Punktu Informacji i Doradztwa dla organizacji pozarządowych – w Osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK” w Zamościu przy ul Wyszyńskiego 28 A.
 2. Utworzenie bazy danych organizacji, która umożliwi zdiagnozowanie potencjałów i ułatwi dostęp do informacji.
 3. Wyposażenie Punktu w komputery i stałe łącze internetowe udostępnione organizacjom, które w swoich zasobach nie posiadają takich urządzeń.
 4. Poradnictwo z zakresu pozyskiwania środków na działania statutowe, pomoc w pisaniu projektów, poradnictwo księgowe, w tym rozliczanie projektów, poradnictwo prawne w zakresie funkcjonowania organizacji.
 5. Cykle szkoleniowe.
 6. Szkoła liderów i animatorów lokalnych.
 7. Wizyta studyjna w centrum wspierania organizacji.
 8. Promocja.
 9. Strona internetowa Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych

Giełda “Trzeci Sektor na Zamojszczyźnie”

Giełda odbędzie się na zamojskim Rynku Wielkim w czasie trwania Jarmarku Hetmańskiego. Umożliwi zaprezentowanie dorobku organizacji. Pozwoli wyjść z informacją do szerokiego kręgu odbiorców w celu promocji oferty usług III sektora.