Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

“Razem Łatwiej - od bierności do aktywności” - Czemu ma służyć projekt?

Podejmujemy działania wzmacniające podmiotowość organizacji, wspierające lokalne ośrodki aktywizacji społecznej, wyrównujące dysproporcje w dostępie do nowych technologii i informacji, które są niezbędne dla wyrównywania szans organizacji jako partnera samorządu.

Wsparcie organizacji o słabszym potencjale instytucjonalnym ma zapobiegać oligarchizacji sektora i służyć zachowaniu wewnątrzsektorowej równowagi, która gwarantuje współpracę i zapobiega komercjalizacji III sektora. Wzmocnienie III sektora jest ważne zwłaszcza na Zamojszczyźnie, która należy do najbardziej zacofanych cywilizacyjnie i najbiedniejszych regionów w UE.