Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu Logo Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu

Historia federalizacji zamojskich organizacji pozarządowych

Zamojskie Centrum Wolontariatu wraz z grupą inicjatywną innych organizacji, w 2003 roku podjęło próbę utworzenia Zamojskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Forum funkcjonowało jako dobrowolne porozumienie 25 organizacji. Nawiązało współpracę z UM Zamość oraz Starostwem Powiatowym. Prowadziło działalność szkoleniową, przygotowywało do absorpcji środków z funduszy UE oraz zastosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedstawiciele Forum uczestniczyli w przygotowywaniu i ewaluacji Rocznych Programów Współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz weszli w skład Zespołu Opiniującego współpracującego z Koordynatorem ds. Współpracy z Organizacjami wyznaczonym przez Prezydenta Miasta. Uczestniczyli – z głosem doradczym – w Komisjach Konkursowych oceniających oferty w ramach zlecania zadań publicznych organizacjom.

Problemem było wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, ponieważ Forum nie posiadało osobowości prawnej. W grudniu 2007 roku dziewięć organizacji, w tym Zamojskie Centrum Wolontariatu utworzyło związek stowarzyszeń pod nazwą Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych i zgłosiło go do KRS. Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych przez niektóre organizacje, trzeba było ograniczyć ilość członków założycieli i podjąć ponownie próbę rejestracji. Po uzupełnieniu dokumentów wskazanych przez Sąd oczekujemy na wpis do rejestru. Forum jest otwarte dla nowych członków i obejmie działaniami cały lokalny III sektor.